ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายละเอียด :

                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน                      และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2558                   ข้อ  100 และ  ข้อ  101  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบที่กรมส่งเสริม-               การปกครองท้องถิ่นกำหนดและให้ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ    สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร  นั้น

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว                             จึงขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามท้ายประกาศฉบับนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 528 คน