ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ และครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ นั้น บัดนี้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยอนุมัติของนายอำเภอฉวาง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๓ ข้อ ๒๕ และหมวด ๖ ข้อ ๓๙ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นคู่มือใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 723 คน