ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี
  รายละเอียด : ด้วยอำเภออนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางเปิดประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2550 ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2550 มีกำหนด 15 วัน เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551 - 2553) และเรื่องอื่นๆ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านโปรดประชาสัมพันธ์ทาง หอกระจายข่าวให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันเพื่อเข้ารับฟังการประชุมสภา ในวันที่ มิถุนายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 770 คน