ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2550 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 2550
  รายละเอียด : ด้วยอำเภออนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางเปิดประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ไปแล้ว นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านโปรดประชาสัมพันธ์ทาง หอกระจายข่าวให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันเพื่อเข้ารับฟังการประชุมสภา ในวันที่ 20 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 777 คน