ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  รายละเอียด :

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน 

การรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4)                      พ.ศ. 2561  ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน                    เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ  ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา                        และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”
เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562  เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามท้ายประกาศฉบับนี้
      ประกาศ ณ วันที่  6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
 
 
                                                                                                                                                               
      (นายบุญธรรม  รุ่งเรือง)
                                        นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 545 คน