ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
  รายละเอียด :

 ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4  การบัญชี                         การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้า-สังกัด  เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และ                        สำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารชนทราบรวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้                          ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

                      เทศบาลตำบลปากน้่ำฉวาง จึงขอเผยแพร่รายงานการเงินฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 526 คน