ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2551)
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 11 เบ็ดเตล็ด ข้อ 105 ให้ส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2551 ) และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2551
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 745 คน