ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  รายละเอียด :

 ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4  การบัญชี                         การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้า-สังกัด  เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และ                        สำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารชนทราบรวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ได้รับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1042 คน