ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินอบต.ฉวางประจำปี 2551
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 8 การตรวจเงิน ข้อ 28 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอต่อนายอำเภอทราบ และให้ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านต่างๆ ทราบด้วย นั้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1138 คน