ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง
  รายละเอียด : เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง เรียน กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาคมตำบลฉวางทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2550 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลฉวาง นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จึงใคร่¬ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การประชุม สภา อบต.ฉวาง ให้ประชาชนทั่ไปทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายบุญเลิศ ชิตร) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 954 คน