ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554)
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ขอดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป บัดนี้ ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้ผ่าน ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 738 คน