ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2551
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดแนวทาง วิธีการ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2551 ต่อสภาท้องถิ่น ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 26 ธันวาคม 2551 และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2551 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 756 คน