ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ................................................................ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2552 ครั้งที่ 1 /2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 นั้น บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นายอำเภอฉวางได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 39 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นคู่มือใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 931 คน