ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 8 การตรวจเงิน ข้อ 28 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอต่อนายอำเภอทราบ และให้ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านต่างๆ ทราบด้วย นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลฉวางได้รับทราบความเคลื่อนไหวทางการเงินของ อบต.ฉวาง ด้วยแล้ว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 800 คน