ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดแนวทาง วิธีการ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อผู้บริหารในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 860 คน