ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 848 คน