ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้รับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2553 วันที่ 14 มกราคม 2553 จึงดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 วรรคสาม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ ( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตามเอกสารแนบท้าย ) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1005 คน