ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่อง ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2552 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 นั้น บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 นายอำเภอได้ เห็นชอบลงนาม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 71 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นคู่มือใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวางต่อไป (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 3906 คน