ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2551 ในวันที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง นั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 เข้ารับฟังได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ให้ยื่นคำขอเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางต่อเลขานุการสภา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง โดยจะต้องยื่นก่อนถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาไม่น้อยกว่าสามสิบนาที จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 721 คน