ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 5 และ 11 กันยายน 2551 นั้น บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นายอำเภอฉวางได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 25 และหมวด 6 ข้อ 39 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นคู่มือใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 731 คน