ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 (ผด.3)
  รายละเอียด : ตามหนังสือสั่งการกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน และการใช้แผนจัดหาพัสดุเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประจำงวดที่ 1 (ตุลาคม 2552– มีนาคม 2553) ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1887 คน