ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  รายละเอียด : ด้วย จังหวัดแจ้งให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้จัดส่งสำเนาแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) พร้อมทั้งรายงานให้อำเภอทราบทุกวันที่ 1 ของเดือน และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ให้ทราบทั่วกัน นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 (นายธราพงษ์ โสมล) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 831 คน