ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2553 (ผด.3)
  รายละเอียด : ตามหนังสือสั่งการกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน และการใช้แผนจัดหาพัสดุเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำงวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 (นายบุญธรรม รุ่งเรือง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1085 คน