ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 2 ชั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนและข้อกำหนดของ อบต. ฉวาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จะใช้ราคากลาง 3,500,000.-บาท (สามล้าน- ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นราคาในการพิจารณาผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน- ตำบลฉวาง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 6. ต้องเป็นนิติบุคคลและต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,750,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ระหว่าง เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลงานจ้างได้แต่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวัน เวลาดังกล่าว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน จะยกมา เป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง หรือเพื่อผลในการยกเว้นการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้ และไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น /กำหนดยื่น..... -2- กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และวางหลักประกันซอง ในวันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ระหว่าง เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอฉวาง ที่ว่าการอำเภอฉวาง (ชั้น 2) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ www.chawang.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 8,000.-บาท ได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ www.chawang.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-480280 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 (ลงชื่อ).............................................. (นายบุญธรรม รุ่งเรือง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1019 คน