ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
  รายละเอียด : ด้วย จังหวัดแจ้งให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้จัดส่งสำเนาแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) พร้อมทั้งรายงานให้อำเภอทราบทุกวันที่ 1 ของเดือน และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ให้ทราบทั่วกัน นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 (ลงชื่อ)...................................................... (นายบุญธรรม รุ่งเรือง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 732 คน