ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2553
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2553 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 นั้น บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2553 นายอำเภอฉวาง ได้เห็นชอบลงนาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 71 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นคู่มือใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวางต่อไป (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1264 คน