ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2549
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดแนวทาง วิธีการ และ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2549 ต่อสภาท้องถิ่น ในสมัยสามัญ สมัยที่ 5/2550 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 800 คน