ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สกู๊ป กิจกรรม "ออกปาก น่ำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน"
  รายละเอียด : นายบุญธรรม รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เปิดเผยว่า ประชากรในเขตตำบลฉวาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ ส่วนที่ทำนาปลูกข้าวนั้นปัจจุบันมีอยู่จำนวนน้อยมาก ส่งผลให้ข้าวที่ปลูกในพื้นที่มีไม่เพียงพอต่อการบริโภคเอง ประกอบกับชาวบ้านก็มีเวลาว่างเพียงพอในการที่จะประกอบอาชีพเสริมนี้ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางจึงได้คิดจัดกิจกรรมโครงการ "ออกปาก น่ำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน" เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้หันกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยยึดกลักแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เรื่องราวการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษ และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รู้จักการร่วมด้วยช่วยเหลือกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรู้รักสามัคคี โครงการดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงได้เรียนเชิญ นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย "ออกปาก" เป็นภาษาใต้ที่ตรงกับภาษากลางว่า "ลงแขก" หมายถึง การไหว้วานขอให้คนในชุมชนได้มาทำงานร่วมกัน โดยเจ้าภาพจะคอยเลี้ยงดูเรื่องอาหารการกินตามอัตภาพ "น่ำข้าว" หมายถึงการปลูกข้าวไร่ที่ใช้ไม้ปักดินเป็นหลุมนำทางไปก่อนและใส่เมล็ดข้าวลงไปในหลุมแล้วใช้กระบอกไม้ไผ่กดดินปิดเมล็ดข้าวอีกที
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1048 คน