ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชาวฉวางร่วมประชาคมหมู่บ้าน
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางได้กำหนดจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี ต่อไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จึงขอเชิญประชาชนชาวฉวางเข้าร่วมประชุมประชาคม ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางที่แนบมานี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 851 คน