ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553)
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ขอดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป บัดนี้ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้ผ่าน ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 27 มิถุนายน 2550 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 763 คน