ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2554
  รายละเอียด :

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 100 และ 101 ให้หัวหน้าส่วนการคลังฐานะการเงิน และงบอื่นๆ  จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอต่อนายอำเภอทราบ และให้ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านต่างๆ ทราบด้วย นั้น

     บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลฉวางได้รับทราบความเคลื่อนไหวทางการเงินของ อบต.ฉวาง ด้วยแล้ว   

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 753 คน