ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554
  รายละเอียด :

        ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 จึงเสนอนายอำเภอเพื่อขอเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 พระราชบัญญติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  อำเภอฉวางจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง มีกำหนด 15 วัน นัยตั้วงแต่ 16  มิถุนายน 2554  เป้นต้นไป  ตามระเบียบวาระที่กำหนด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 718 คน