ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2554
  รายละเอียด :

         ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ส. 2554 มนการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกำหนดสมัยประชุมสมาย  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2554 ให้มรฃีระยะยเวลาตั้งแต่วันที่    1- 15 กุมภาพันธ์ 2554 มีกำหนด 15 วัน นั้น

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53  วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญติสภาตำบลและองคืการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2554  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2554  มีกำหนด 15 วัน

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 758 คน