ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2554
  รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  ได้ร้องขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2554  ตั้งแต่วันที่ 12- 26 เมษายน 2554 มีกำหนด 15 วัน และอำเภอฉวางได้มีประกาสเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2554 แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษยน 2554 นั้น

           ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55   แห่งพระราชบัญญติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2554  ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 เมษายน 2554  มีกำหนด 15 วัน


         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 751 คน