ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2554
  รายละเอียด :     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2554 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2553 ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2553  โดยกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2554 ให้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2554 มีกำหนด 15 วัน นั้น

               ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ข้อ22 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2554 มีกำหนด 15 วัน


                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 728 คน