ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 5 เมษายน 2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 จึงดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 วรรคสาม ให้เลขานุการ สภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 758 คน