ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประจำปี 2555
  รายละเอียด :  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  ประจำปี   พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555  และรายงานผู้บริหารเพื่อทราบและเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง นั้น

       องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางจึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี พ.ศ. 2555 มาให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 696 คน