ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด :

       ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2555  ในวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง นั้น
       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2554 จึงประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2555 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ให้ยื่นคำขอเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางต่อเลขานุการสภา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสำหับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา พ.ศ. 2555

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 709 คน