ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11 และข้อ 12 กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญของท้องถิ่น  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2555  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัย  ประจำปี พ.ศ. 2555  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

      1. สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2555


      2. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2555


      3. สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ธันวาคม 2555


      4. สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่1-5 กุมภาพันธ์ 2556


          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 699 คน