ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
  รายละเอียด :  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยที่ 2  ประจำปีพ.ศ. 2555 ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2555  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกำหนดสมัยประชุมสมัย  สมัยที่ 2  ประจำปีพ.ศ. 2555 ให้มีระยะยเวลาตั้งแต่วันที่    1- 15 พฤษภาคม 2555  มีกำหนด 15 วัน นั้น

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53  วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญติสภาตำบลและองคืการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปีพ.ศ. 2555  ตั้งแต่วันที่    1- 15 พฤษภาคม 2555  มีกำหนด 15 วัน นั้น


         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 705 คน