ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
  รายละเอียด :  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางได้มีมติกำหนดสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 2ของปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 3-17 กันยายน 2555 มีกำหนด 15 วัน และอำเภอฉวางได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 นั้น

               ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ข้อ22 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 3 - 17กันยายน 2555 มีกำหนด 15 วัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 724 คน