ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด :

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน  และเจ้าของที่ดิน ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษี  ประจำปี  2557   ดังต่อไปนี้

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   อาศัยอำนาจตามมาตรา 19  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543  กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินไปรับแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2)  แล้วกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปี 2557  โดยสามารถยื่นแบบและชำระค่าภาษีได้  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  -  ๒8  กุมภาพันธ์  2557  หากยื่นแบบเกินกำหนดเวลาปรับไม่เกิน  ๒๐๐ บาท  ยื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาจะต้องชำระเงินเพิ่ม  ร้อยละ ๒.๕  ถึงร้อยละ  ๑๐   ของเงินค่าภาษี

๒. ภาษีป้าย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  และประกาศกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535  กำหนดให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียป้าย (ภ.ป.๑)  ประจำปี 2557  โดยสามารถยื่นแบบและชำระค่าภาษีได้  ตั้งแต่วันที่          1  มกราคม  -  31  มีนาคม  2557  หากยื่นแบบเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐  ของจำนวนที่ต้องเสียภาษีป้าย  หากยื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

. ภาษีบำรุงท้องที่  อาศัยอำนาจตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2543  กำหนดให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่  ได้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  -  ๓๐ เมษายน  2557  หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินร้อยละ 2  ต่อเดือน ของค่าภาษี

การยื่นแบบและการชำระภาษีทั้ง ๓ ประเภท

ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้    เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  กองคลัง  งานจัดเก็บและ-พัฒนารายได้  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันและเวลาราชการ โทร.  ๐๗๕-480280.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 749 คน