ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียด :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช 2475  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2534  และคำสั่งของ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน  เจ้าพนักงานผู้รับอุทธรณ์  พนักงานเก็บภาษี และเร่งรัดภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ลงวันที่  19  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2556

                        จึงประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น

ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ไปรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  

  สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557  เป็นต้นไป  และให้ กรอกรายการโดยละเอียดแยกเป็นตำบล ๆ  ลงในแบบพิมพ์แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   สำนักงานเทศบาล-

ตำบลปากน้ำฉวาง  ภายในวันที่  28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 706 คน