ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

เรื่อง   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

ประจำปี  พ.ศ.2557  ถึงปี  พ.ศ.2560  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

...............................

                        โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ.2508  มาตรา  24 , 29  และ 30  กำหนดให้       เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมิน       สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

                        ฉะนั้น  จึงประกาศให้เจ้าของที่ดิน  ซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3 – 8  ตำบลฉวาง  อำเภอฉวาง  จังหวัด-นครศรีธรรมราช  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่  (ภ.บ.ท. 5)  ประจำปี  พ.ศ.2557  ถึงปี  พ.ศ.2560   ต่อเจ้าพนักงานประเมิน   เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  กองคลัง  (งานจัดเก็บและพัฒนารายได้)  อำเภอฉวาง  จังหวัด-นครศรีธรรมราช  ดังนี้.-

          หมู่ที่  3    ในวันที่  7-8  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557

          หมู่ที่  4    ในวันที่  9-10  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557

          หมู่ที่  5    ในวันที่  13-14  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557

โดย     หมู่ที่  6    ในวันที่  15-17  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557

          หมู่ที่  7    ในวันที่  20-22  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557         

          หมู่ที่  8    ในวันที่  23,24  และ  27  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557

          หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด  หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  ไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา  45(1) และ  (2)                    แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ.2508

            อนึ่ง  ในปีพ.ศ.2557  เป็นปีแรกที่มีการสำรวจเนื้อที่ดินและประเมินภาษีบำรุงท้องที่ใหม่  เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีพ.ศ.2557 - 2560  ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน  (แบบ ภ.บ.ท. 5)  และการชำระภาษี  จึงให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานแยกเป็นรายแปลงยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน

3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3 , น.ส.3 ก เป็นต้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 689 คน