ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555
  รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕5 ให้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕5 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 มีกำหนด ๑๕ วัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 643 คน