ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด :

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2555 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

จึงประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2555 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ให้ยื่นคำขอเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางต่อเลขานุการสภา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสำหับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา พ.ศ. 2554

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 642 คน