ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) อาศัยความในหมวด 5 ข้อ 153 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) สังกัดส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว สังกัด สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว สังกัด สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 สังกัด สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5 สังกัดส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว สังกัด ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/4 สังกัด ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา 8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 สังกัด ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจจะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 863 คน