ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง(ภาษี)
  รายละเอียด :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช

2475  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2534  และคำสั่งของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน  เจ้าพนักงานผู้รับอุทธรณ์  พนักงานเก็บภาษีและเร่งรัดภาษีโรงเรืองและที่ดิน  ลงวันที่ 12  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2557

จึงประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธ์ในทรัพย์สิน  เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ไปรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557  เป็นต้นไป  และให้กรอกรายการโดยละเอียดแยกเป็นตำบลๆ  ลงในแบบพิมพ์แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    สำนักงานเทศบาลตำบล-ปากน้ำฉวาง  ภายในวันที่  27  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 602 คน