ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี 2557
  รายละเอียด : ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 โดยถือปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยบัญญัติให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ สภาเทศบาล และให้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำ ทุกปี นั้น บัดนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวางได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 607 คน