ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
  รายละเอียด : ตามที่สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕6 โดยกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ให้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 มีกำหนด 30 วัน นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 มีกำหนด 30 วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 615 คน